تحلیل
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 256 واحدی به رقم 77486 واحد رسید.شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 5 واحدی به رقم 880 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهدکاهش 81 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
یک شنیه 06 فروردین 1396
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 256 واحدی به رقم 77486 واحد رسید.شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 5 واحدی به رقم 880 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهدکاهش 81 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
شنبه 05 فروردین 1396
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 492 واحدی به رقم 77230 واحد رسید.شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 4 واحدی به رقم 875 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهدافزایش 49 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
شنبه 28 اسفند 1395
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 99 واحدی به رقم 76738 واحد رسید.شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 5 واحدی به رقم 871 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهدکاهش 8 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
چهارشنبه 25 اسفند 1395
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 307 واحدی به رقم 76639 واحد رسید.شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 13 واحدی به رقم 866 واحد رسید. همچنین بازار امروزشاهد کاهش 66 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
سه شنبه 24 اسفند 1395
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 3 واحدی به رقم 76332 واحد رسید.شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 7 واحدی به رقم 854 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهدافزایش 90 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
دوشنبه 23 اسفند 1395
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 13 واحدی به رقم 76329 واحد رسید.شاخص کل فرابورس نیز با کاهش 4 واحدی به رقم 847 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهدافزایش 62 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
یک شنیه 22 اسفند 1395
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 30 واحدی به رقم 76316 واحد رسید.شاخص کل فرابورس نیز با کاهش 14 واحدی به رقم 851 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهدکاهش 1 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
شنبه 21 اسفند 1395
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا کاهش 515 واحدی به رقم 76285 واحد رسید.شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 1 واحدی به رقم 865 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهدافزایش 4 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
چهارشنبه 18 اسفند 1395
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 11 واحدی به رقم 76800 واحد رسید.شاخص کل فرابورس نیز با کاهش 2 واحدی به رقم 864 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهدافزایش 47 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
سه شنبه 17 اسفند 1395
Top