تحلیل
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 171 واحدی به رقم 79597 واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 9 واحدیبه رقم 922 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهد افزایش 164 درصدی در ارزش معاملات بورساوراق بهادار بود. دریافت فایل
چهارشنبه 06 اردیبهشت 1396
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 35 واحدی به رقم 79426 واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 1 واحدی به رقم 913 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهد کاهش 67 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
دوشنبه 04 اردیبهشت 1396
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 88 واحدی به رقم 79391 واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیز با کاهش 5 واحدی به رقم 912 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهد افزایش 162 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
یک شنیه 03 اردیبهشت 1396
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 651 واحدی به رقم 79303 واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 9 واحدیبه رقم 917 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهد کاهش 57 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
شنبه 02 اردیبهشت 1396
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 313 واحدی به رقم 78653 واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 3 واحدیبه رقم 908 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهد کاهش 21 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
چهارشنبه 30 فروردین 1396
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 92 واحدی به رقم 78340 واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 3 واحدیبه رقم 902 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهد کاهش 60 درصدی در ارزش معاملات بورساوراق بهادار بود. دریافت فایل
سه شنبه 29 فروردین 1396
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا کاهش 224 واحدی به رقم 78248 واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیز با کاهش 4 واحدیبه رقم 902 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهد کاهش 27 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
دوشنبه 28 فروردین 1396
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 88 واحدی به رقم 78472 واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیز با کاهش 3 واحدیبه رقم 906 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهد کاهش 32 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
یک شنیه 27 فروردین 1396
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 251 واحدی به رقم 78383 واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 13 واحدیبه رقم 909 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهد افزایش 94 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
شنبه 26 فروردین 1396
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 33 واحدی به رقم 78141 واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیز با کاهش 3 واحدیبه رقم 896 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهد کاهش 43 درصدی در ارزش معاملات بورساوراق بهادار بود. دریافت فایل
چهارشنبه 23 فروردین 1396
Top