تحلیل
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 11 واحدی به رقم 79084 واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 5واحدی به رقم 831 واحد رسید. همچنین بازارامروز شاهد کاهش 5 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
دوشنبه 27 دی 1395
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با افزایش 197 واحدی بهرقم 79073 واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیزبا کاهش 3 واحدی به رقم 826 واحد رسید. همچنینبازار امروز شاهد افزایش 70 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود دریافت فایل
یک شنیه 26 دی 1395
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 254 واحدی به رقم 78876 واحد رسید.شاخص کل فرابورس نیز با کاهش 1 واحدی به رقم 829 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهد افزایش 106 درصدی در ارزش معاملات بورساوراق بهادار بود. دریافت فایل
شنبه 25 دی 1395
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 12 واحدی به رقم 78622 واحد رسید.شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 3 واحدی به رقم 830 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهد کاهش 39 درصدیدر ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
چهارشنبه 22 دی 1395
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا کاهش 223 واحدی به رقم 78610 واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیز با کاهش 8 واحدیبه رقم 827 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهد افزایش 43.2 درصدی در ارزش معاملاتبورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
دوشنبه 20 دی 1395
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا کاهش 6 واحدی به رقم 78833 واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیز با کاهش 2 واحدیبه رقم 835 واحد رسید. همچنین بازار امروزشاهد افزایش 2.7 درصدی درارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
یک شنیه 19 دی 1395
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا کاهش 164 واحدی به رقم 78827 واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیز با کاهش 8 واحدیبه رقم 837 واحد رسید. همچنین بازار امروزشاهد کاهش 288 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
شنبه 18 دی 1395
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 8 واحدی به رقم 78991 واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیز با کاهش 6 واحدیبه رقم 851 واحد رسید. همچنین بازار امروزشاهد افزایش 33 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
چهارشنبه 15 دی 1395
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 15 واحدی به رقم 78984 واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیز با کاهش 1 واحدیبه رقم 851 واحد رسید. همچنین بازار امروزشاهد افزایش 186 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
سه شنبه 14 دی 1395
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 73 واحدی به رقم 78969 واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیز با کاهش 0.4واحدی به رقم 853 واحد رسید. همچنین بازارامروز شاهد افزایش 29 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
دوشنبه 13 دی 1395
Top