تحلیل
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 47 واحدی به رقم 77847 واحد رسید.شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 1 واحدی به رقم 867 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهدکاهش 30 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
چهارشنبه 04 اسفند 1395
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 102 واحدی به رقم 77800 واحد رسید.شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 1 واحدی به رقم 866 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهدکاهش 10.8 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
سه شنبه 03 اسفند 1395
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 62 واحدی به رقم 77698 واحد رسید.شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 15 واحدی به رقم 865 واحد رسید. همچنین بازار امروزشاهد افزایش 6 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
دوشنبه 02 اسفند 1395
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 60 واحدی به رقم 77659 واحد رسید.شاخص کل فرابورس نیز با کاهش 3 واحدی به رقم 850 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهدکاهش 53 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
یک شنیه 01 اسفند 1395
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 409 واحدی به رقم 77599 واحد رسید.شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 3 واحدی به رقم 853 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهدکاهش 6 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
شنبه 30 بهمن 1395
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 189 واحدی به رقم 77190 واحد رسید.شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 9 واحدی به رقم 849 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهدافزایش 31 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
چهارشنبه 27 بهمن 1395
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 27 واحدی به رقم 77001 واحد رسید.شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 1 واحدی به رقم 840 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهدکاهش 38 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
سه شنبه 26 بهمن 1395
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 148 واحدی به رقم 76976 واحد رسید.شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 5 واحدی به رقم 840 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهدافزایش 151 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
دوشنبه 25 بهمن 1395
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 11 واحدی به رقم 76828 واحد رسید.شاخص کل فرابورس نیز با کاهش 0.1 واحدی به رقم 835 واحد رسید. همچنین بازار امروز شاهدکاهش 2 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
یک شنیه 24 بهمن 1395
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزبا افزایش 24 واحدی به رقم 76923 واحد رسید.شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 0.2 واحدی به رقم 835 واحد رسید. همچنین بازار امروزشاهد کاهش 52 درصدی در ارزش معاملات بورس اوراق بهادار بود. دریافت فایل
شنبه 23 بهمن 1395
Top