نمودار شاخص
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 77,522
شاخص صنعت 66,389/8
شاخص50شرکت فعالتر 3,043/9
شاخص آزاد شناور 85,115/2
شاخص 30 شرکت بزرگ 3,105
شاخص قیمت 50 شرکت 157,044/9
شاخص بازار اول 54,544/7
شاخص بازار دوم 167,671/1
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار
Top