نمودار شاخص
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 79,554/7
شاخص صنعت 68,415/8
شاخص50شرکت فعالتر 3,070/6
شاخص آزاد شناور 87,595
شاخص 30 شرکت بزرگ 3,097/3
شاخص قیمت 50 شرکت 158,659
شاخص بازار اول 55,096/9
شاخص بازار دوم 176,946/6
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار
Top