نمودار شاخص
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 79,104/3
شاخص صنعت 66,640/4
شاخص50شرکت فعالتر 3,128/9
شاخص آزاد شناور 86,873/2
شاخص 30 شرکت بزرگ 3,242/7
شاخص قیمت 50 شرکت 156,135/8
شاخص بازار اول 56,186/8
شاخص بازار دوم 168,139
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار
Top